Stadtratsfraktion

FWG-Stadtratsfraktion 2019 bis 2024 E-Mail:
Beigeordneter Kurt Lang kurt.lang@fwg-duew.de
Fraktionsvorsitzender Jochen Schmitt jochen.schmitt@fwg-duew.de
Jürgen Freunscht juergen.freunscht@fwg-duew.de
Uwe Krauß uwe.krauss@fwg-duew.de
Angela Strobel angela.strobel@fwg-duew.de
Frank Krick frank.krick@fwg-duew.de
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FWG-Stadtratsfraktion 2014 bis 2019  
Fraktionsvorsitzender Kurt Lang  
Jochen Schmitt  
Kurt Stepp  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FWG-Stadtratsfraktion 2009 bis 2014  
Fraktionsvorsitzender Kurt Stepp  
Kurt Lang  
Marianne Ortner